(1 รีวิวจากลูกค้า)

Fat Bastard Seeds

From 29.00

MAY SALE - BUY 1 GET 1 FREE

Buy Now

 
 

About the Fat Bastard Cannabis Strain

Are you looking for a cannabis strain that packs a powerful punch? You might want to check out the Fat Bastard cannabis strain. This Indica-dominant hybrid is a cross between the popular strains Big Bud and Sensi Star. It may be named after one of Austin Powers’ least favorite villains, but this strain is no joke regarding potency and flavor. So let’s take a closer look at what makes this strain unique.

Appearance and Aroma

The first thing you’ll notice about this strain is its large bud structure. As its name implies, these buds are big—huge! They have an earthy green color with hints of purple and an abundance of crystals that give them a frosty appearance. The buds also have a pungent skunk and diesel fuel aroma, along with some sweet undertones.

Effects and Uses

The effects of the Fat Bastard strain can be described as heavy-hitting yet relaxing. It has an incredibly high THC content (up to 27%), meaning users should expect to experience an intense body high that will leave them feeling relaxed and euphoric for hours. Because of its powerful effects, this strain is best enjoyed in the evening or at night when there is nothing else to do but relax. It’s perfect for unwinding after a long day or helping you fall asleep faster if you have insomnia or other sleep issues.

This strain is also great for medical cannabis users who need relief from chronic pain or inflammation without dealing with the side effects of prescription medications like opioids. The potent THC content helps numb physical discomfort while giving users mental clarity, allowing them to focus on their tasks throughout the day without feeling weighed down by their pain symptoms. Additionally, Fat Bastard can help reduce stress levels and relieve anxiety attacks in those prone to them.

Conclusion:

All in all, the Fat Bastard cannabis strain has something for everyone—from recreational users looking for relief from stress or insomnia to medical marijuana patients who need a replacement for chronic pain or inflammation without relying on prescription medications like opioids. Its unique combination of high THC content and powerful effects make it one of the most popular strains right now—so if you’re looking for something new and exciting, give it a try! You won’t be disappointed!

Fat Bastard Seeds FAQ’s

Fat Bastard seeds are derived from the popular cannabis strain known for its robust genetics and impressive yields. It is a hybrid strain with a combination of Indica and Sativa characteristics.

Fat Bastard provides a potent and well-rounded experience. It offers a balanced combination of uplifting cerebral effects and deep physical relaxation. Users often report feelings of euphoria, relaxation, and stress relief.

The THC content of Fat Bastard can vary, but it typically ranges from 18% to 24%. This potency contributes to its strong psychoactive effects and can provide a satisfying experience for both recreational and medicinal users.

Fat Bastard seeds can be grown both indoors and outdoors, but they thrive in controlled indoor environments. They prefer a temperate climate with moderate humidity levels. Indoor cultivation allows for better control over factors such as lighting, temperature, and humidity, resulting in optimal growth and yield.

The flowering time of Fat Bastard plants is typically around 8 to 9 weeks. During this period, the plants develop dense, resinous buds with a pungent aroma and a visually appealing appearance.

Fat Bastard offers a unique flavor profile with a combination of sweet, fruity, and earthy notes. It has a distinct aroma characterized by a blend of tropical fruits and skunky undertones.

Fat Bastard seeds are suitable for novice growers who are willing to invest time and effort into learning basic cultivation techniques. With proper care, attention to detail, and a suitable growing environment, novice growers can successfully cultivate Fat Bastard and enjoy its bountiful yields.

พื้นหลัง

อัด

3 + 3 FREE, 5 + 5 FREE, 10 + 10 FREE, 15 + 15 FREE, 25 + 25 FREE, 50 + 50 FREE, 100 + 100 FREE, 200 + 200 FREE, 500 + 500 FREE, 1000 + 1000 FREE

เวลาออกดอก

ทีเอชซี

ผลผลิตในร่ม

ผลผลิตกลางแจ้ง

1 review for Fat Bastard Seeds

ยังไม่มีบทวิจารณ์

Be the first to review “Fat Bastard Seeds”

ข้อมูลการจัดส่ง

Various shipping options & lost mail replacement.

USA customers spend over $120 to get free tracked shipping. Tracked delivery costs $12 for orders under $120.

Non USA customers - get free standard shipping on orders over $65. Orders over $115 get free Tracked shipping.

Usually seeds arrive within ten days. Did not receive your seeds? We will happily replace your seeds. See FAQ

  • EU  3–5 days
  • USA & Canada 6-10 days
  • Rest of the world 7–10 days

ทําไมถึงเลือกพวกเรา?

เราอยู่ในธุรกิจมานานกว่า 20 ปีสิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ใหญ่ๆ และผู้เพาะพันธุ์ในพื้นที่นี้ เราสามารถนําเสนอส่วนลดเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้บนเว็บ!

คุณจะพบข้อตกลงเหมือนของเราที่ไหนอีก?

  • ซื้อ 1 แถม 1
  • การแทนที่อีเมลที่สูญหาย
  • Active Customer Support

Select your currency
EUREuro
Fat Bastard Seeds
From 29.00 เลือกตัวเลือก
Fat Bastard Seeds
(1)

From 29.00