(1 รีวิวจากลูกค้า)

เมล็ดบลูชีส

From 29.00

Buy 1 Get 1 Free Cannabis Seed

Indulge in the unique and popular Blue Cheese Cannabis Strain, renowned for its distinct aroma and deeply relaxing effects. With THC levels reaching as high as 17-20%, Blue Cheese marijuana generates a full-bodied, long-lasting high, complemented by a seductive aroma blending sweet blueberry and cheese notes.

Growing Blue Cheese Cannabis Seeds offers a rewarding experience, producing robust and disease-resistant plants that thrive both indoors and outdoors. Ideal for newcomers to cannabis cultivation, these low-maintenance plants yield a moderate output of resin-covered buds resembling popcorn, adorned with frosty white trichomes.

The flowering period lasts between 56 to 66 days, resulting in an indoor yield of 450-550 grams per square meter and an outdoor yield of up to 500 – 800 grams per square meter.

Blue Cheese Cannabis Seeds At A Glance:

 • Blue Cheese Cannabis Seeds: Distinct aroma & relaxing effects.
 • THC Levels: Boasts THC levels of 17-20%, offering a full-bodied and long-lasting high.
 • Robust Growth: Low-maintenance plants that are strong and disease-resistant, ideal for newcomers to cannabis cultivation.
 • Yield: Indoor yield of 450-550 grams per square meter, and outdoor yield of up to 500 – 800 grams per square meter.
 • Appealing Appearance: Buds resembling popcorn, covered in frosty white trichomes and resin.
 • Indica Dominant: Provides a very relaxing experience.
 • Aroma: A unique blend of sweet blueberry and cheese notes.
 • Effects: Induces relaxation, euphoria, sleepiness, and hunger.

Blue Cheese Cannabis Seeds are the seeds derived from the immensely popular and distinctive Blue Cheese Cannabis Strain. Renowned for its unique aroma and relaxing effects, this strain has captured the hearts of cannabis enthusiasts worldwide. The seeds offer the opportunity to cultivate these sought-after plants and experience the delightful qualities of the Blue Cheese strain firsthand. Its distinct blend of sweet blueberry and cheese notes creates a sensory delight that sets it apart from other cannabis varieties.

The dominant effects of Blue Cheese encompass a harmonious blend of relaxation, euphoria, sleepiness, and hunger-induction. When consumed, users can expect a deeply calming and soothing experience that gently embraces both the body and mind. The euphoric waves provide a sense of bliss and contentment, while the relaxation induces a tranquil state, relieving stress and tension.

Blue Cheese boasts a THC content ranging from 17% to 20%, contributing to its reputation as a potent and long-lasting strain. With its relatively high THC levels, users can anticipate a full-bodied and immersive high that leaves them in a state of gentle euphoria and profound relaxation.

Blue Cheese plants have a flowering period that typically spans 56 to 66 days, depending on the specific growing conditions and techniques employed. During this flowering phase, the plants develop and mature their resin-covered buds, showcasing the strain’s unique traits and enticing aroma. The relatively short flowering period allows growers to enjoy the fruits of their labor in a timely manner, making it an attractive choice for those seeking a rewarding and efficient cultivation experience.

Yes, Blue Cheese Seeds are highly versatile and can be successfully grown both indoors and outdoors. Their robust and disease-resistant nature makes them suitable for cultivators of all levels, from beginners to seasoned growers. Indoors, the plants flourish under controlled conditions, allowing cultivators to optimize environmental factors and maximize yield. Outdoors, Blue Cheese showcases its resilience and adapts well to various climates, making it an excellent choice for growers in different regions.

อัด

3 + 3 FREE, 5 + 5 FREE, 10 + 10 FREE, 15 + 15 FREE, 25 + 25 FREE, 50 + 50 FREE, 100 + 100 FREE, 200 + 200 FREE, 500 + 500 FREE, 1000 + 1000 FREE

พื้นหลัง

เวลาออกดอก

ทีเอชซี

ย่านศูนย์กลางธุรกิจ %

ผลผลิตในร่ม

ผลผลิตกลางแจ้ง

1 รีวิว สําหรับ เมล็ดบลูชีส

 1. S *****ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ที่ชื่นชอบของฉันไม่มีคําถาม!
  สายพันธุ์นี้เป็นที่ชื่นชอบของฉันไม่มีคําถามของ 4 สายพันธุ์จากเมล็ดผู้เชี่ยวชาญ ฉันให้นี้ 10 จาก 10 สําหรับรสชาติกลิ่นความหนาแน่นและผลผลิต ซุปเปอร์อีซี่... อีก
  สายพันธุ์นี้เป็นที่ชื่นชอบของฉันไม่มีคําถามของ 4 สายพันธุ์จากเมล็ดผู้เชี่ยวชาญ ฉันให้นี้ 10 จาก 10 สําหรับรสชาติกลิ่นความหนาแน่นและผลผลิต ง่ายสุด ๆ ที่จะเติบโตและชิมดินมาก แต่ยังมีคําใบ้บลูเบอร์รี่เล็กน้อย
  ซึ่งช่วยเหลือ
  1 1

เพิ่มรีวิว

ข้อมูลการจัดส่ง

Various shipping options & lost mail replacement.

USA customers spend over $120 to get free tracked shipping. Tracked delivery costs $12 for orders under $120.

Non USA customers - get free standard shipping on orders over $65. Orders over $115 get free Tracked shipping.

Usually seeds arrive within ten days. Did not receive your seeds? We will happily replace your seeds. See FAQ

 • EU  3–5 days
 • USA & Canada 6-10 days
 • Rest of the world 7–10 days

ทําไมถึงเลือกพวกเรา?

เราอยู่ในธุรกิจมานานกว่า 20 ปีสิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ใหญ่ๆ และผู้เพาะพันธุ์ในพื้นที่นี้ เราสามารถนําเสนอส่วนลดเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้บนเว็บ!

คุณจะพบข้อตกลงเหมือนของเราที่ไหนอีก?

 • ซื้อ 1 แถม 1
 • การแทนที่อีเมลที่สูญหาย
 • Active Customer Support

Select your currency
EUREuro
เมล็ดบลูชีส
(1)

From 29.00