(2 ความคิดเห็นของลูกค้า)

เมล็ดแอปเปิ้ลฟริตเตอร์

From 29.00

MAY SALE - BUY 1 GET 1 FREE

Buy Now

 
 

แอปเปิ้ลฟริตเตอร์กัญชาสายพันธุ์

Apple Fritter Feminized Seeds are an exceptional 50% Indica hybrid boasting a high THC content ranging from 30% to 35%. Renowned for its potent and soothing high, this strain is the perfect choice for unwinding during tranquil afternoons or serene evenings as it induces a deeply relaxing and calming sensation. Apple Fritter is believed to be a result of breeding, combining Sour Apple and Animal Cookies to create a unique and delightful flavor profile with notes of sweetness, earthiness, and hints of vanilla. Cultivating these seeds is a rewarding and straightforward process. The Apple Fritter Seeds are suitable for newcomers and experienced cultivators. With a flowering time of approximately 45 to 55 days, yields both indoors and outdoors can be generous.

Growing Apple Fritter Feminized Seeds

The Apple Fritter Cannabis plants showcase a light coating of trichomes and rich orange pistils. Indoor cultivation can create an impressive 450 to 550 grams per square meter, while outdoor growers can gain a generous harvest of 500 to 800 grams per square meter. To optimize their growth, providing sufficient vertical space is essential, as these plants can reach a peak height of 120 centimeters. Apple Fritter Seeds demonstrate remarkable adaptability and low-maintenance characteristics, making them ideally suited for various growing conditions. They especially thrive in nutrient-rich soils as well as hydroponic setups, offering growers the freedom to experiment with different cultivation methods.

Apple Fritter Seeds at a Glance:

 • 50% Indica hybrid with high THC content (30-35%)
 • Potent and soothing high. Offers a calming and relaxing experience, perfect for peaceful afternoons or evenings
 • Sweet and earthy flavours with hints of vanilla
 • Suitable for both experienced and inexperienced growers
 • Flowering time: 45-55 days
 • Indoor yield: 450-550g per square meter
 • Outdoor yield: 500-800g per square meter
 • Low-maintenance and adaptable to various environments

Apple Fritter Feminized Seeds are a highly sought-after cannabis strain known for their exceptional 50% Indica dominant hybrid genetics. These seeds are a result of a skillful breeding process, combining the genetics of Sour Apple and Animal Cookies to create a delightful and unique strain with an enticing flavor profile. Apple Fritter has gained significant popularity, particularly in California, for its potent and soothing effects, making it a favorite among cannabis enthusiasts seeking a deeply relaxing and calming experience.

The dominant effects of Apple Fritter include a deeply relaxing and calming sensation, making it an ideal choice for unwinding and relieving stress. The high THC content of 30-35% contributes to its potent effects, inducing a sense of tranquility and relaxation that leaves users feeling at ease and content. Apple Fritter’s calming properties make it a popular choice for evening or afternoon use.

Apple Fritter boasts a high THC content ranging from 30% to 35%, making it one of the more potent cannabis strains available. Novice users should approach Apple Fritter with caution due to its high potency, and it is recommended to start with a low dosage and gradually increase as needed.

Apple Fritter plants have a relatively short flowering time, typically taking around 45 to 55 days to mature and produce buds. This fast flowering period is advantageous for growers looking for a quicker turnaround and harvest. The plant’s ability to flower relatively quickly allows cultivators to enjoy the bountiful yields of Apple Fritter within a relatively short timeframe.

Yes, Apple Fritter Seeds can be grown both indoors and outdoors, providing growers with flexibility and options for cultivation. Indoor cultivation allows for better control of environmental factors such as temperature, humidity, and lighting, which can influence the plant’s growth and yield. Outdoor cultivation can also be successful, especially in regions with a warm and sunny climate, where the plants can thrive in a natural environment. Apple Fritter’s resilience and adaptability make it suitable for various growing conditions, making it a favored choice for growers of all experience levels.

พื้นหลัง

อัด

3 + 3 FREE, 5 + 5 FREE, 10 + 10 FREE, 15 + 15 FREE, 25 + 25 FREE, 50 + 50 FREE, 100 + 100 FREE, 200 + 200 FREE, 500 + 500 FREE, 1000 + 1000 FREE

เวลาออกดอก

ทีเอชซี

ผลผลิตในร่ม

ผลผลิตกลางแจ้ง

2 reviews for Apple Fritter Seeds

 1. Apple Fritter Seeds photo review
  Apple Fritter Seeds photo review
  Apple Fritter Seeds photo review
  Apple Fritter Seeds photo review
  +2
  f*****************Verified customer
  Looks great so far plant 2 about 2 weeks apart
  Looks really good, poor camera but she is covered and so sticky
  ซึ่งช่วยเหลือ
  1 2
  G****** M*******Verified customer
  Happy
  All went good. Fast delivery, all 6 germinated . smell , taste, buzz, It was all in place. Great!
  ซึ่งช่วยเหลือ
  1 2

เพิ่มรีวิว

ข้อมูลการจัดส่ง

Various shipping options & lost mail replacement.

USA customers spend over $120 to get free tracked shipping. Tracked delivery costs $12 for orders under $120.

Non USA customers - get free standard shipping on orders over $65. Orders over $115 get free Tracked shipping.

Usually seeds arrive within ten days. Did not receive your seeds? We will happily replace your seeds. See FAQ

 • EU  3–5 days
 • USA & Canada 6-10 days
 • Rest of the world 7–10 days

ทําไมถึงเลือกพวกเรา?

เราอยู่ในธุรกิจมานานกว่า 20 ปีสิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ใหญ่ๆ และผู้เพาะพันธุ์ในพื้นที่นี้ เราสามารถนําเสนอส่วนลดเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้บนเว็บ!

คุณจะพบข้อตกลงเหมือนของเราที่ไหนอีก?

 • ซื้อ 1 แถม 1
 • การแทนที่อีเมลที่สูญหาย
 • Active Customer Support

Select your currency
EUREuro
เมล็ดแอปเปิ้ลฟริตเตอร์
From 29.00 เลือกตัวเลือก
เมล็ดแอปเปิ้ลฟริตเตอร์
(2)

From 29.00